Všetko o nákupe

 1. Všeobecne obchodné podmienky e-shop

   

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a fyzickými a právnickými osobami ako kupujúcimi (ďalej len "kupujúci") v oblasti predaja tovaru, ponúkaného na internetovej stránke "www.bazarnabytok.sk"

  ďalej v týchto VOP iba ako „predávajúci“.

   

  Predávajúci uskutoční predaj objednaného tovaru a u neho si kupujúci môže uplatňovať všetky svoje práva podľa týchto VOP a všeobecne záväzných právnych prepisov Slovenskej republiky.

   

  2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu na internetovej stránke uvedenej v bode 1 tohto článku a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup tam ponúkaného tovaru prostredníctvom e-shopu. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 


  Článok 2

  Dostupnosť tovaru

   

  1. Zoznam tovaru na internetovej stránke "www.bazarnabytok.sk/e-shop", prevádzkovanej predávajúcim, je katalógom dodávaného tovaru, ktorý sa aktualizuje s dennou periodicitou (ďalej len „Katalóg“) a predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkých uvedených tovarov v čase zadania objednávky v systéme e-shopu kupujúcim. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená elektronickou formou spätnej väzby na jeho objednávku.

   

  2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu na internetovej stránke uvedenej v bode 1 tohto článku a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup tam ponúkaného tovaru prostredníctvom e-shopu. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

  Článok 3

  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy,
  postup pri objednávaní

   

  1. Tovar, ktorý je uvedený v Katalógu si kupujúci objednáva nasledovným postupom. Po vložení do košíka uvedie meno, adresu telefonicky kontakt, kam chce tovar doručiť. Následne vykoná prihlásenie pomocou e-mailovej adresy. Po úspešnom prihlásení potvrdí objednávku.

   

  2. Za predpokladu, že s ohľadom na článok 2 týchto VOP bude tovar, objednaný kupujúcim dostupný na sklade, po zadaní objednávky v systéme e-shopu bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom "Prijatie objednávky na spracovanie", ktorý potvrdí prijatie objednávky v objednávkovom systéme a zaradenie objednávky na spracovanie.

   

  3. Za predpokladu, že s ohľadom na článok 2 týchto VOP nebude tovar, objednaný kupujúcim dostupný u predávajúceho, po zadaní objednávky v systéme e-shopu bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom ". Doručením tohto emailu je splnená povinnosť predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. V tomto prípade nevzniká medzi predávajúcim a kupujúcim žiaden právny vzťah.

   

  4. Za predpokladu, že s ohľadom na článok 2 týchto VOP bude tovar, objednaný kupujúcim dostupný u predávajúceho, po zadaní objednávky v systéme e-shopu sa uplatní postup podľa článku 5 týchto VOP.

   

   

  Článok 4

  Platobné podmienky

   

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny ponúkaného tovaru, zobrazovaného na internetovej stránke. Platnosť článku 5 bodu 3 tým nie je dotknutá.

   

  2. Pri objednávaní tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho sa úhrada kúpnej ceny uskutoční pri preberaní zásielky u kuriéra, alebo na príslušnej pobočke SP.

   

  3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

   


  Článok 5

  Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

   

  1. Predávajúci dodáva objednaný tovar iba prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérom Slovenskej pošty na dobierku. Tovar posielaný prostredníctvom Slovenskej pošty nie je poistený. Ak si chce kupujúci tento tovar poistiť, je potrebné uviesť to v objednávke. Ak kupujúci nevyužije možnosť poistenia zásielky, tak predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru posielaného prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar posielaný kuriérom Slovenskej pošty je automaticky poistený a označený ako Krehké. Predávajúci si vyhradzuje právo označiť veľký a ťažký tovar len na osobný odber.  

  2. Za predpokladu splnenia podmienky podľa článku 3 bod 4 týchto VOP bodu kupujúcemu doručená elektronická správa „Potvrdenie doručenia objednávky“. V tejto správe bude kupujúci informovaný o skutočnosti dostupnosti jeho tovaru a o doručení objednaného tovaru na ním vybranú prevádzku. V predmetnom emaily bude kupujúci informovaný o subjekte predávajúceho v súlade s článkom 1 týchto VOP a o mieste uplatnenia si svojich zákonných práv. Potvrdením doručenia tovaru na prevádzku predávajúcim zároveň vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, z ktorej vzniká predávajúcemu povinnosť dodať tovar v dohodnutej cene, v dohodnutej lehote a spôsobom uvedeným v týchto VOP a kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať v odbernej lehote a zaplatiť kúpnu cenu. 

  3. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia dostupnosti tovaru elektronickou správou s predmetom „Potvrdenie doručenia objednávky“ až po uplynutie lehoty na odber. 

  4. Kupujúci si môže tovar uložený na ním vybranej prevádzke vyzdvihnúť v lehote 7 dní od doručenia emailovej správy podľa bodu 2 tohto článku (ďalej ako odberná lehota). Márnym uplynutím tejto lehoty sa zmluva uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim zrušuje a predávajúci je oprávnený nevyzdvihnutý tovar stiahnuť z prevádzky a ponúknuť na opätovný predaj.

  5. Náklady dodania tovaru na prevádzku znáša predávajúci. 


  Článok 6

  Storno objednávky, zmena objednávky

   

  1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku mailom doručeným predávajúcemu, resp. osobne na prevádzke, a to bez obmedzenia až do odoslania objednaného tovaru.  

  2. Stornovaním objednávky sa zrušuje kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim a predávajúci je oprávnený tovar ponúknuť na opätovný predaj. 

   

  Článok 7

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

   

  1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a na tovar zakúpený cez e-shop je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, a to aj bez udania dôvodu. 

  2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť preukázateľným spôsobom - písomnou formou alebo elektronickou poštou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy odovzdať predávajúcemu tovar spolu s celým jeho príslušenstvom (dokumentácia, návod, obal, a pod.) 

  3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil . Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 

  4. Ak predávajúci zašle kupujúcemu tovar, ktorý nezodpovedá tovaru, ktorý si kupujúci objednal, náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci.

   

  Článok 8

  Reklamačné podmienky

   

  1. Reklamačné podmienky sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, nachádzajúcom sa rovnako na internetovej stránke www.bazarnabytok.sk

   

   

  Článok 9

  Spracovanie osobných údajov

   

  1. Predávajúci nezhromažďuje osobné údaje kupujúceho, s výnimkou elektronickej adresy, ktorú zadáva kupujúci v systéme e-shopu predávajúceho, za účelom identifikácie objednávky na prevádzke predávajúceho. Predávajúci nezaznamenáva, nespracováva a neuskladňuje žiadne osobné údaje kupujúceho, ako sú meno, priezvisko a iné.

   


  Článok 10

  Záverečné ustanovenia

   

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

  2. Tovar predávaný na internetovej stránke "www.bazarnabytok.sk" je v zmysle ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zmysle neskorších predpisov označený ako tovar. Aj s ohľadom na túto skutočnosť sa na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzťahujú primerane ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zmysle neskorších predpisov o tovare, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy podľa článku 5 VOP.

  4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

   

  V Moste pri Bratislave , dňa 8.8.2018

 

Reklamačný poriadok

 

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je e-shop Bazár nábytku , so sídlom Bratislavská 83, 900 46 Most pri Bratislave.

„Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na :

 

A/ použitý tovar

B/ nový tovar

 

ZÁRUKA

 

A/ Na použitý tovar sa vzťahuje záruka 12 mesiacov, počínajúc dňom zakúpenia. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú inštaláciu.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré sú spôsobené vekom tovaru.

 

B/ Na nový tovar sa dĺžka záručnej doby riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

2. Záručné podmienky

 

Použitý a nový tovar zasielaný Slovenskou poštou alebo kuriérom Slovenskej pošty :

 

1. Tovar posielaný kuriérom Slovenskej pošty

 

Tento tovar je automaticky poistený a označený ako Krehké. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra Slovenskej pošty zbadá poškodený obal má právo odmietnuť takúto zásielku prevziať. Je dobré ak o tom informuje hneď predávajúceho.

Ak kupujúci preberie zásielku a zistí poškodenie tovaru, odloží všetok obalový materiál a do 24h reklamuje poškodenie takejto zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.

 

2. Tovar posielaný Slovenskou poštou

 

Tovar posielaný prostredníctvom Slovenskej pošty nie je poistený. Ak si chce kupujúci tento tovar poistiť,

je potrebné uviesť to v objednávke. Ak kupujúci nevyužije možnosť poistenia zásielky, tak predávajúci

nezodpovedá za poškodenie tovaru posielaného prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

 

A/ Pri poškodenom obale alebo mechanickom poškodení tovaru, teba postupovať podľa bodu 2 reklamačného poriadku.

 

B/ Ak predávajúci pošle kupujúcemu tovar, ktorý je poškodený a kupujúci nebol o tomto poškodení informovaný pri kúpe, alebo mu omylom pošle iný tovar ako si objednal, má kupujúci nárok takýto tovar reklamovať – je možné dohodnúť s predávajúcim dodatočnú zľavu na tovar, alebo vrátiť tovar predávajúcemu. Náklady na takéto vrátenie tovaru sa riadia VOP.

 

Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za iný výrobok.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1/ odovzdaním opraveného tovaru

2/ výmenou tovaru

3/ vrátením kúpnej ceny tovaru

4/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

5/ odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu , koná Kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v  súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom.

 

4. Záverečné ustanovenia

 

a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.8.2018.

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR 4. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Klient potvrdzuje, že súhlas so spracovaním svojich osobných údajov nebol žiadnym spôsobom vynucovaný alebo podmieňovaný a došlo k nemu na základe dobrovoľnosti a výlučne za účelom riadneho spracovania objednávky.

 

 

 

 

Facebook